Paràmetres

Sinopsi dels mitjans aritmètics: El perfil del mapa coroplètic mostra la variabilitat geogràfica de la "centralitat" dels N locolectes de la xarxa del respectiu atles lingüístic.

Sinopsi dels màxims: Els valors de similitud molt alts es produeixen quan hi ha relacions lingüístiques estretes entre locolectes veïns. Això dóna lloc a molts "nuclis dialectals" que al seu torn estan separats els uns dels altres per zones de transició, sovint semblants a sistemes fluvials coherents. La millor manera de reconèixer aquest efecte "muntanyenc" és triar primerament l'algorisme MEDMW i després realitzar una visualització amb només dos o quatre graons de color.

Sinopsi de les desviacions estàndard: En vermell, el perfil coroplètic mostra les àrees de la xarxa de l'atles on coexisteixen valors de similitud molt alts i molt baixos dins de la matriu de similitud; en blau, les àrees on dominen els valors de similitud baixos. Entre aquests dos extrems hi ha de nou zones de transició ben estructurades. La rellevància (geo)lingüística directa d'aquest mapa de paràmetres és menys pronunciada que en els altres tres casos.

Sinopsi dels coeficients d'asimetria de Fisher (CAF): El CAF s'utilitza per a mesurar la simetria d'una distribució de similitud. Varia a banda i banda del zero; el valor zero del CAF indica una simetria perfecta de la respectiva distribució de la similitud. Això significa que hi ha el mateix nombre de valors per damunt i per sota de la mitjana aritmètica. Lingüísticament, un excés de valors de similitud per sota de la mitjana aritmètica es refereix a una baixa "comunicatividad" general del respectiu punt de referència (veure els tons vermells en el mapa), mentre que el contrari és cert per al cas oposat: una acumulació excessiva de valors de similitud per sobre de la mitjana aritmètica: veure els tons blaus en el mapa. Simbolitzen una excel·lent capacitat comunicativa del punt de referència en qüestió. Donats els colors i la seva molt clara distribució en el mapa, això significa: