Nombre de nivells de color

La visualització dels resultats calculats pot fer-se alternativament amb 2, 4, 6, 8, 10 o 12 intervals o nivells de color. La disposició dels colors correspon a la lògica de l'espectre solar. Els colors freds corresponen generalment a valors de similitud per sota de la mitjana aritmètica de la respectiva distribució de similitud, mentre que els colors càlids corresponen a valors de similitud per sobre de la mitjana. L'experiència ha demostrat que els resultats més favorables en termes de psicologia visual s'obtenen amb 6 nivells de color. No obstant això, en alguns casos s'indica visualitzar de forma més grollera (amb només 2 o 4 intervals/colors) o més fina (amb 8, 10 o 12 intervals/colors).