Algorismes d'intervals

Els algorismes MINMWMAX i MEDMW se centren en la mitjana aritmètica de la respectiva distribució de freqüències que es visualitzarà; generen els límits del mateix nombre de intervals a banda i banda de la mitjana aritmètica mitjançant diferents mètodes estadístics. En el MINMWMAX, els intervals entre la mitjana aritmètica i el mínim i entre el màxim i la mitjana aritmètica es divideixen cadascú per n/2 (n = nombre de colors utilitzats per a la visualització). Això dóna com a resultat els límits numèrics (inferiors i superiors) per als diferents intervals. L'algorisme del MEDMW té com a objectiu crear, a banda i banda de la respectiva mitjana aritmètica, intervals iguals en termes del nombre de polígons (o punts d'enquesta) que contenen. En la majoria dels casos, MINMWMAX genera perfils coroplètics altament equilibrats i per tant pot ser recomanat com a algorisme estàndard. El MEDMW, d'altra banda, actua com un amplificador de contrast i genera perfils coroplètics més pronunciats, que poden ser útils en el reconeixement de certes estructures espacials.