Matriu de correlació

Aquí trobem no sols les cinc matrius de similitud lingüístiques esmentades anteriorment (sota la "matriu de similitud A"), sinó també la matriu de les "similituds geogràfiques (euclidianes)" els valors de les quals es calculen utilitzant el teorema de Pitàgores (a² + b² = c²) tenint en compte les coordenades geogràfiques x e y dels N punts d'enquesta de la respectiva xarxa.

Atenció: si correlaciones dues matrius de similitud idèntiques, obtindràs mapes completament blaus (basats en N valors-rBP de +1), que òbviament no tenen cap significat lingüístic.